Tarun Tapsi


विजन वितत पन्था धन्य, त्यो वृक्ष धन्य,

उस तरुवरको त्यो फेदको वास धन्य।

अविचल तपसी ती धन्य, त्यो सूक्ति धन्य

सतत मनन उस्को गर्छ जो, त्यो छ धन्य।।26।।