Tarun Tapsi


बिचमा भुमरी परी परी

बहँदी सम्थरकी नदी सरी।

फिर बग्न गयो उसै गरी

मुनिको शीतल सूक्तिमाधुरी।।1।।