Ritu Vichar


सकल ऋतुविचार प्रेमका साथ हेरी

गुण जति लिनुहोला दोषलाई नटेरी।

भनि सकल गुणीका सामने भक्तिसाथ

अतिशय झुकि बिन्ती गर्छ यो लेखनाथ।।101।।