Ritu Vichar


ग्रीष्मको गरमीभित्र घुमी खायेर चक्कर।

कविको लेखनी दौड्यो वर्षावर्णनखातिर।।1।।