Tarun Tapsi


कवितुल्य बनी गरे खुला

तपसीले जुन काव्यको कला।

मनले सब त्यो गमें पनि

फिर बोले मुसुकाउँदै मुनि।।1।।