Ritu Vichar


ऋतु हुन् अरु पाँचोटा, वसन्त ऋतुराज हो।

लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो।।3।।