Kunjani
जन्ती फर्के आजलाई घर बिग्रिजाला गजूरी रतेली,

हृदयलाई नबुझे बाबू काँसका केश बगाऊ उखेली।।1।।