Ritu Vichar
हिमालमा गयो जाडो लोक साऽऽनन्द देखियो।

उदायो रसिलो राम्रो ऋतुराज वसन्त यो।।1।।