Ritu Vichar


हुन त मधुर मेरो छैन वर्षाविचार

नजर गरनुहोला तैपनी एक बार।

भनिकन कर जोडी हार्दिक स्नेहसाथ

गरदछ कविलाई प्रार्थना लेखनाथ।।101।।