Ritu Vichar


वर्षाको शुरुमा हर्ष अन्त्यमा पनि हर्ष छ।

विशेष अरुमा भन्दा वर्षामा यो प्रकर्ष छ।।100।।