Ritu Vichar


प्रजाको हर्षका साथ जल वर्षा गरीकन।

आईपुगी प्रिया वर्षा, वर्षतुल्य बने दिन।।2।।