Ritu Vichar


लोकोपकारमा सुम्प्यो मेघले सब जीवन।

सबै यस्तै भयेदेखि दुःख हुन्थ्यो हरे किन?।।99।।