Kunjani


पख् छाती एकै छिन ता बाटो हेरौं न

छहरे काँधमा आउँछिन् भेडा चराउन।।1।।